logowanie

matematyka » arytmetyka » zbiory » oś liczbowa

Oś liczbowa

Jeżeli na linii prostej ustalimy pewien kierunek wyznaczający następstwo punktów, to mówimy, że zamieniliśmy ją na oś. Obrany kierunek osi oznaczamy strzałką i piszemy przy niej jakąś literę łacińską, np. x, jako nazwę tej osi.

Oś liczbowa to prosta, na której ustalono zwrot, obrano punkt O i ustalono jednostkę odległości. Każdemu punktowi osi przyporządkowujemy liczbę rzeczywistą, która jest jej odległością od punktu O, opatrzoną znakiem + (plus) lub - (minus) w zależności od tego, czy punkt leży z prawej czy lewej strony punktu O.

O punktach, które następują po punkcie O, będziemy mówili, że leżą na dodatniej połowie osi x. Natomiast o punktach, które poprzedzają punkt O, będziemy mówili, że leżą na ujemnej połowie osi x.

Oś liczbowa jest to prosta, na której wyróżniono kierunek, punkt zerowy oraz jednostkę.

oś liczbowa

Półprostą dodatnią nazywamy półosią dodatnią, a półprostą ujemną nazywamy półosią ujemną.

Istnieje ścisły związek między liczbami rzeczywistymi a punktami osi liczbowej.
Każdej liczbie rzeczywistej można przyporządkować jeden punkt osi liczbowej i na odwrót, każdy punkt osi odpowiada dokładnie jednej liczbie rzeczywistej. Liczbę, której przyporządkowano dany punkt osi liczbowej, nazywamy współrzędną punktu na osi.

Jeżeli punkt A o współrzędnej a poprzedza na osi liczbowej punkt B o współrzędnej b, to mówimy, że a < b (liczba a jest mniejsza od liczby b), lub że b > a (liczba b jest większa od liczby a).

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 30 drukuj