logowanie

matematyka » arytmetyka » zbiory liczbowe » liczby wymierne » ułamki dziesiętne » działania

Działania na ułamkach dziesiętnych

Wszystkie działania na ułamkach dziesiętnych można wykonywać sposobem pisemnym, bardzo podobnie jak działania pisemne na liczbach naturalnych. Zmiany dotyczą właściwie tylko sposobu podpisywania i ustawienia przecinka w wyniku.

Dodawanie i odejmowanie ułamków sposobem pisemnym

Dodając lub odejmując liczby dziesiętne sposobem pisemnym, zwracamy uwagę, aby przecinek był pod przecinkiem, jedności pod jednościami, części dziesiąte pod częściami dziesiątymi itd. Dodajemy ułamki tak, jakby przecinka w ogóle nie było. Przecinek w wyniku wpisujemy w tym samym miejscu, w którym występował w dodawanych lub odejmowanych liczbach. W przypadku odejmowania, jeżeli odjemna ma mniej miejsc po przecinku niż odjemnik, miejsca te uzupełniamy zerami.

Przykłady
a). 0,514 + 0,18 = 0,694
b). 0,678 - 0,25 = 0,428
c). 0,52 - 0,163 = 0,357

 a) 0,514  b) 0,678   c) 1,520
  + 0,18    - 0,25    - 0,163
   0,694	  0,428     0,357


Mnożenie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym

Mnożąc ułamki podpisujemy je w ten sposób, aby ostatnia cyfra jednego ułamka była pod ostatnią cyfrą drugiego ułamka. Mnożymy w ten sam sposób, jak w przypadku liczb naturalnych, a w wyniku oddzielamy przecinkiem tyle cyfr końcowych, ile było łącznie po przecinku w obu czynnikach.
Ponieważ mnożenie jest przemienne, podczas mnożenia pisemnego warto liczbę z większą liczbą cyfr umieścić nad liczbą z mniejszą liczbą cyfr.

Przykłady
a). 0,5 · 0,23 = 0,115
b). 1,47 · 3 = 0,428
c). 3,14 · 0,25 = 0,785

 a) 0,23  b) 1,47   c) 3,14
   · 0,5     · 3    · 0,25
   0,115	 4,41    0,7850


Test - działania na ułamkach dziesiętnych

© 2015 Mariusz Śliwiński      o serwisie | kontakt | fb online: 168 drukuj