logowanie


matematyka » algebra » logika matematyczna

Logika matematyczna

Charakterystyczną cechą matematyki jest przeprowadzanie na jej gruncie dowodów, to znaczy wyprowadzanie jednych twierdzeń z innych, których prawdziwość została już poprzednio ustalona lub które zostały przyjęte za wyjściowe. Wyprowadzanie jednych twierdzeń z drugich odbywa się za pomocą tak zwanego rozumowania dedukcyjnego, które stanowi ważne narzędzie matematyki. Nauka, której jednym z zadań jest badanie natury rozumowań stosowanych w matematyce i ustalanie kryteriów ich poprawności, jest logika matematyczna.

Zdanie logiczne to każde stwierdzenie, któremu można przypisać dokładnie jedną z dwóch wartości: prawdę albo fałsz. Wartości te nazywamy wartościami logicznymi zdania.
Jeśli zdanie jest prawdziwe, to jego wartość logiczną oznaczamy 1.
Jeśli zdanie jest fałszywe, to jego wartość logiczną oznaczamy 0.

Algebra Boole'a
Rachunek zdań
Tabele wartości logicznych zdań
Rachunek funkcyjny

© 2023 math.edu.pl      kontakt